مرگ پسر ناصرالدين شاه در دررود
مرگ پسر ناصرالدين شاه در دررود

سال 1285ق وباي همه گيري در خراسان شايع شد. اين بيماري در شهر مشهد قربانيان زيادي گرفت. سلطان حسين ميرزا جلال الدوله پسر پنجم ناصرالدين شاه قاجار که از سال 1278 ه .ق از سوي ناصرالدين شاه ملقب به جلال الدوله گرديد و به حکمراني  اصفهان منصوب شد. در ذيحجه 1283 ق به حکمراني خراسان […]

10سال 1285ق وباي همه گيري در خراسان شايع شد. اين بيماري در شهر مشهد قربانيان زيادي گرفت. سلطان حسين ميرزا جلال الدوله پسر پنجم ناصرالدين شاه قاجار که از سال 1278 ه .ق از سوي ناصرالدين شاه ملقب به جلال الدوله گرديد و به حکمراني  اصفهان منصوب شد. در ذيحجه 1283 ق به حکمراني خراسان رسيد، اما تمام امور حکومتي به عهده ميرزامحمدخان سپهسالار محول شده بود. به هنگام ورود سلطان حسين ميرزا به مشهد از وي  با تشريفات  خاصي استقبال گرديد.

در سال 1285 ه.ق بيماري وبا در شهر مشهد بروز کرد و سلطان حسين ميرزا قاجار براي جلوگيري از ابتلا به اين مرز به دررود آمد، ولي وبا در اين آبادي نيز شايع شده بود و او مبتلا شد و در سن شانزده سالگي بر اثر همين بيماري در دررود فوت کرد.[1] محمدخان ظهيرالدوله با تشريفات خاصي جنازة او را از دررود به مشهد منتقل کرد و در حرم مطهر رضوي دفن نمود.

[1] . سرگذشت محمد حسن خان ملک الحکماء، مجله: فرهنگ ايران زمين » 1332 – شماره 17 (31 ص 122.