بازي هاي  نغز چرخ روزگار ; شما در خانه خود منزل خواهيد کرد
بازي هاي  نغز چرخ روزگار ; شما در خانه خود منزل خواهيد کرد

زماني که سيد ضياء طباطبايي، پس از کودتاي سوم اسفند 1299، رئيسالوزرا ميشود، قوامالسلطنه را که قبلاً رئيسالوزرا ي احمد شاه قاجار بود، دستگير و زنداني ميکند وخانه ي آنها را هم به وزارت امور خارجه تبديل ميکند. کلنل محمد تقي پسيان ، همسر ايشان را با گاري شکسته و بدون مستحفظ از مشهد راهي […]

زماني که سيد ضياء طباطبايي، پس از کودتاي سوم اسفند 1299، رئيسالوزرا ميشود، قوامالسلطنه را که قبلاً رئيسالوزرا ي احمد شاه قاجار بود، دستگير و زنداني ميکند وخانه ي آنها را هم به وزارت امور خارجه تبديل ميکند. کلنل محمد تقي پسيان ، همسر ايشان را با گاري شکسته و بدون مستحفظ از مشهد راهي تهران ميکند. اين خانم در شاهرود، تلگرافي به سيد ضياء ميفرستد و مينويسد:«کارهايي که شوهرم کرده به من ربطي ندارد. من خود از خانداني جليل هستم و شايسته نيست که اين گونه با بياحترامي با من رفتار شود». سيد ضياء به محض دريافت تلگراف خانم قوام السلطنه ،دستور ميدهد که ايشان را با کالسکه و محافظ و با بيست تومان هزينه سفر محترم بشمارند. همسر قوام وقتي اين لطف سيد ضياء را ميبيند تلگراف ديگري ميفرستد و ضمن تشکر از ايشان ميپرسد که وقتي به تهران برسم در کجا منزل خواهم کرد و راهي ميشود. در اين فاصله، سيد ضياء الدين طباطبايي از رئيس الوزرايي خلع شده و قوامالسلطنه از زندان آزاد ودوباره به سمت رئيسالوزرايي ميرسد. وقتي خانم به سمنان ميرسد، جواب تلگراف خود را چنين دريافت مي کند: «شما در خانه خود منزل خواهيد کرد» با امضاء رئيسالوزراء «احمد قوام».
گويي بلافاصله بعد از تغيير دولت، اولين نامهاي که قوام السلطنه به عنوان نخست وزير دريافت ميکند و پاسخ ميدهد همين نامه همسر خود بوده است که حکايت از بازيهاي نغز چرخ روزگار دارد.
خود مشت مالي ، محمد ابراهيم باستاني پاريزي