شما دستتان در کار است، بهتر مي دانيد!!
شما دستتان در کار است، بهتر مي دانيد!!

معروف است حاجي محمد حسين خان نظام الدوله معروف به «صدر اصفهاني»که مدت ها در دوره فتحعلي شاه قاجار حکومت اصفهان در دستش بود وسپس به صدارت وي انتخاب شد، بيرون شهر اصفهان به قهوه خانه اي رفت و صحبتش با قهوه جي گرم شد . از کار و بار قهوه چي پرسيد .گفت « […]

معروف است حاجي محمد حسين خان نظام الدوله معروف به «صدر اصفهاني»که مدت ها در دوره فتحعلي شاه قاجار حکومت اصفهان در دستش بود وسپس به صدارت وي انتخاب شد، بيرون شهر اصفهان به قهوه خانه اي رفت و صحبتش با قهوه جي گرم شد . از کار و بار قهوه چي پرسيد .گفت « مي گذرد ولي تعريفي ندارد» محمد حسين خان گفت :چرا نمي روي جاکشي کني؟! سودش بيشتر است !قهوه چي گفت شما دستتان در کار است بهتر مي دانيد!!

«هدايت،مخبرالسلطنه،خاطرات و خطرات ص 132»