نيشابور گذشته ازنگاه دوربين (خاندان ترقي در حدود نيم قرن پيش)
نيشابور گذشته ازنگاه دوربين (خاندان ترقي در حدود نيم قرن پيش)

عکس از آلبوم : جواد کاوياني

11

عکس از آلبوم : جواد کاوياني