به بهانه  6 مهر ماه ، زاد روز استاد کمال الملک
به بهانه  6 مهر ماه ، زاد روز استاد کمال الملک

کمال الملک  و نقاشی های ناصرالدین شاه وقتی ناصرالدین شاه برای مشغولیات هوس کرد خود نقاشی کند ،پرده ای از آب و درخت وسبزه کشید .آن اوقات ، شبی کمال الملک حکایت کرد که امروز شاه مشغول نقاشی بود ودماغ داشت وبا من مزاح وضمنا ملاطفت می کرد.از جمله گفت حالادیگر من خود نقاشم وبه […]

کمال الملک  و نقاشی های ناصرالدین شاه

وقتی ناصرالدین شاه برای مشغولیات هوس کرد خود نقاشی کند ،پرده ای از آب و درخت وسبزه کشید .آن اوقات ، شبی کمال الملک حکایت کرد که امروز شاه مشغول نقاشی بود ودماغ داشت وبا من مزاح وضمنا ملاطفت می کرد.از جمله گفت حالادیگر من خود نقاشم وبه تو اعتنایی ندارم .من گفتم چه فرمایشی است ومن به موجب فرمان همایونی نقاش باشیم و همه ی نقاش ها زیر دست من اند. حالا که شما هم نقاش شده اید از اتباع من محسوب می شوید. چگونه می توانید به من بی اعتنایی بکنید.

روزی دیگر در حضور شاه تنها بودم وصحبت از نقاشی می کرد. ضمنا از تقاضاهای رجال دولت از جهت مناصب وامتیازات ونشان و غیرها عصبانی بود.قلم آهنی و کاغذ گرفت وبا مرکب جوهر صورت مردی ساخت که جبه ی مرصع ونشان وحمایل وتمثال وعصای مرصع وهر قسم امتیازی گرفته ، چنان که تمام بدنش از این امتیازات پر بود وباز امتیاز خواسته وشمشیر مرصعی گرفته وچون دیگر جایی در بدنش باقی نمانده بود، شمشیر را به مقعد خود فرو برده بود.آن تصویر را به من هدیه دادند. مرحوم ناصرالدین شاه از این رجال بی خاصیت دل پر خونی داشت وهمواره از انها گله می کرد.

منبع:کمال الملک هنرمند همیشه زنده، گردآوریِ حمید باقر زاده، انتشارات اشکان،1377فص83