تيم فوتبال دبيرستان خيام در سال 1339
تيم فوتبال دبيرستان خيام در سال 1339

عکس از آلبوم: محمود سالمي     ايستاده از سمت راست: 1-رضياني دبير ورزش  2-غريب زاده 3-ملک زاده 4-محمد امين الاسلامي 5-محمود سالمي 6-اسفندي 7-تنباکوچي نشسته از سمت راست: 1-حبيب کچپيان 2-وجوهي 3-صدرايي 4-همايوني 5- ؟

عکس از آلبوم: محمود سالمي

 

 

ايستاده از سمت راست: 1-رضياني دبير ورزش  2-غريب زاده 3-ملک زاده 4-محمد امين الاسلامي 5-محمود سالمي 6-اسفندي 7-تنباکوچي

نشسته از سمت راست: 1-حبيب کچپيان 2-وجوهي 3-صدرايي 4-همايوني 5- ؟