به بهانه ي روز  ارتباطات  و  روابط عمومي ; مخابرات نيشابور در اواخر دهه 30
به بهانه ي روز  ارتباطات  و  روابط عمومي ; مخابرات نيشابور در اواخر دهه 30

مخابرات نيشابور در اواخر دهه 30؛ گوشي در دست مرحوم ماشاالله ميلاني رئيس وقت مخابرات    

مخابرات نيشابور در اواخر دهه 30؛ گوشي در دست مرحوم ماشاالله ميلاني رئيس وقت مخابرات