معلمين و دانش آموزان ششم ابتدايي دبستان کمال الملک سال 1346
معلمين و دانش آموزان ششم ابتدايي دبستان کمال الملک سال 1346

عکس از آلبوم : محمود مردان     معلمين سمت چپ : 1-مرحوم مير شاهي مدير دبستان کمال الملک 2-آقاي خداوردي معلم رياضي دبستان کمال الملک معلمين سمت راست : 1-مرحوم هاتفي معاون دبستان کمال الملک 2-مرتصي رادمنش معلم کلاس ششم دانش آموزان کلاس ششم دبستان کمال الملک رديف اول از بالا سمت راست : […]

عکس از آلبوم : محمود مردان

 

 

معلمين سمت چپ :

1-مرحوم مير شاهي مدير دبستان کمال الملک 2-آقاي خداوردي معلم رياضي دبستان کمال الملک

معلمين سمت راست :

1-مرحوم هاتفي معاون دبستان کمال الملک 2-مرتصي رادمنش معلم کلاس ششم

دانش آموزان کلاس ششم دبستان کمال الملک

رديف اول از بالا سمت راست :

1-حسين داستاني  2-…………..  3- خمسه  4- حميد داغستاني             5- محمود مردان  6-احمد مردان  7-…………..   8-مرحوم احمد بلوکي            9- محمود گنجي 10- علي مقربي

رديف دوم از بالا سمت راست :

1-……   2- محمود گرامي   3- احمد هاتفي  4- نجفي  5- آقاي اسماعيل کچپيان   6-………  7-آقاي مشعوفي  8- آقاي افضلي

9- مرحوم حاج ميرزايي  10- آقاي مجيد بيضايي

رديف سوم نشسته از راست :

1-آقاي غديريان   2- آقاي محمد رضا توزندجاني  3- آقاي حسن زردي  4-مرحوم مهدي مداحعلي      5- آقاي کيا ترابي                             6- آقاي فاضلي   7-……..  8-آقاي امير گرامي

رديف چهارم نشسته از راست :

1-آقاي رضا . بيکس (انوري )   2- آقاي مهدي ابطحي  3- آقاي کاشي    4- آقاي واسعي 5- آقاي ميرشاهي  6- آقاي افتخاري                    7-مرحوم شرفيان