اعضاي انجمن شهر نيشابور در دهه 40
اعضاي انجمن شهر نيشابور در دهه 40

اعضاي انجمن شهر نيشابور در اوايل دهه 1340 شمسي(55 سال پيش)     ازچپ به راست : 1-حاجي ملک زاده که بالا ترين راي را داشت وبراي مدتي رئيس شورا بود. 2- آقاي غفاري قاضي دادگستري که کارمند اين اداره هم بود 3-شناسايي نشد 4- آقاي مجتهد زاده 5-حاج حسن لطف آبادي 6-آقاي حاج علي […]

اعضاي انجمن شهر نيشابور در اوايل دهه 1340 شمسي(55 سال پيش)

 

 

ازچپ به راست :

1-حاجي ملک زاده که بالا ترين راي را داشت وبراي مدتي رئيس شورا بود. 2- آقاي غفاري قاضي دادگستري که کارمند اين اداره هم بود

3-شناسايي نشد 4- آقاي مجتهد زاده 5-حاج حسن لطف آبادي 6-آقاي حاج علي نجار  7- شناسايي نشد

گفتني است که محل تشکيل جلسات انجمن شهر در ساختمان قديمي داخل باغ ملي بر گزار مي شد که هم اکنون  با تغيير ساختمان جلسات شورا در آن برگزار مي گردد.