نمايي از صف اول راهپيمايي مردم نيشابور در روزهاي انقلاب
نمايي از صف اول راهپيمايي مردم نيشابور در روزهاي انقلاب

     

عکس از: نعمت ا... صادقي

عکس از: نعمت ا… صادقي