تخريب هاي هدفمند يا انتقادهايي به حق با طرح پاره اي تخلف ها و اتهامات در جلسه رسمي شورا
تخريب هاي هدفمند يا انتقادهايي به حق با طرح پاره اي تخلف ها و اتهامات در جلسه رسمي شورا

از دريافتي هاي رئيس شورا و برخي مديران شهرداري تا پاداش هاي هنگفت و اضافه کاري هاي انجام نشده   احسان سليماني / نخستين جلسه رسمي شوراي شهر بعد از تعطيلات نوروز با حاشيه ها و ابهاماتي همراه بود. در اين جلسه موضوع پاداش سالانه محمد کاظم صادقي رئيس شورا، مدير و معاون مالي شهرداري […]

از دريافتي هاي رئيس شورا و برخي مديران شهرداري تا پاداش هاي هنگفت و اضافه کاري هاي انجام نشده

 

احسان سليماني / نخستين جلسه رسمي شوراي شهر بعد از تعطيلات نوروز با حاشيه ها و ابهاماتي همراه بود.

در اين جلسه موضوع پاداش سالانه محمد کاظم صادقي رئيس شورا، مدير و معاون مالي شهرداري و نيز معاون حقوقي وي مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

دريافتي همزمان کاظم صادقي هم از شهرداري و هم از شوراي شهر و موضوع حکم مأمور به خدمتي وي يکي از موارد بحث برانگيز بود. همچنين به 20 ميليون تومان وديعه مَسکني که در نزد وي بوده اشاره شد که صادقي در پاسخ اظهار داشت: 15 ميليون را برگردانده و 5 ميليون ديگر را براي بعد از انجام حسابرسي نگه داشته است.

اما برخي اعضا به ديربازگرداندن پول در ماه هاي آخر سال گذشته و نيز به پاداش سالانه 3 ميليون توماني که بهار امسال از سوي شهرداري به حساب وي واريز شده، معترض بودند که صادقي گفت: اين مبلغ را به حساب شهرداري بازگردانده است.

سپس يکي از اعضا عنوان کرد که اين مبلغ 5 فروردين براي شما واريز شده و تا دو روز قبل از اين جلسه که به شما گفتيم ليست ها را گرفته ايم و در جلسه اين هفته مطرح مي کنيم، پول را برنگردانيد. چرا زودتر اين کار را نکرديد؟

صادقي نيز در پاسخ به مسائلي چون خراب بودن گوشي و پاره اي مشکلات بانکي اشاره نمود.

در نهايت برخي اعضا پاسخ را قانع کننده ندانسته و معترض بودند که چرا وي هم اضافه کار مي گيرد و هم از شورا حق الجلسات دريافت مي کند.

جدا از درست بودن يا نبودن اين اعتراض ها، انگيزه اي که در پس طرح اين موضوع با توجه به تلاش چند ماهه برخي اعضاي شورا براي تغيير در هيئت رئيسه شورا صورت مي گرفته، نهفته است؛ خود جاي تأمل و بحث دارد.

در ادامه جلسه به عدم تغيير مديران بخش مالي شهرداري بعد از گذشت ماه ها از شروع به کار شوراي چهارم اعتراض شد. گفتني است: در ابتداي شروع به کار شورا اعضاي شورا يکي از موارد مد نظر خود را براي ادامه کار زرندي، تغيير برخي معاونين و مديراني دانستند، که عملکردشان با انتقاداتي همراه بوده و سال ها بر مسند خود ثابت بوده اند.

لازم به ذکر است: در روزهاي اخير دکتر معقول يکي از اساتيد حسابداري دانشگاه آزاد به عنوان معاون اقتصادي شهردار منصوب شده که حوزه کاري وي متفاوت با معاون اداري مالي مي باشد.

در بخش ديگري از جلسه يکي از اعضا که البته عملکرد خود وي با انتقادهاي فراواني همراه است، به طرح پاره اي اتهامات و تخلف ها در بدنه شهرداري پرداخت که البته نياز به بررسي بيشتر دارد.

انتقاد از کم کاري مدير و پرسنل برخي از سازمان ها و عدم حضور کافي در محل کار به همراه مأموريت هاي بسيار زياد پرسنل، پاداش ها و حق الزحمه هاي هنگفت، حق الجلسه و حق الزحمه به برخي کارکنان و پرداخت اضافه کاري هاي انجام نشده و مواردي از اين دست، از جمله موارد مطرح شده در اين جلسه بود.

يکي ديگر از موضوعات مورد انتقاد در جلسه شورا اين بود که چرا 7 نفر از مديران شهرداري مجموعاً مبلغ هنگفتي حق الزحمه عمراني و وصول چک هاي برگشتي دريافت کرده اند و چرا برخي افراد به بهانه عضويت در شوراي سازمان وهيأت مديره سازمان هاي تابعه شهرداري پاداش هاي دريافت کرده اند و همچنين کارکناني که در بدنه شهرداري نيستند 3 ميليون تومان پاداش علاوه بر حقوق و عيدي اشان دريافت کرده اند.

در ادامه يک عضو شورا در حالي که انتقادش به خود اعضاي شورا نيز بر مي گردد، از تخلفات ساختماني برخي مديران و کارکنان شهرداري انتقاد کرد که با اميد به سوء استفاده از واسطه گري در تلاش اند از بخشودگي بخش زيادي از جرايم و تخفيف هاي قابل توجه برخوردار شوند.

رئيس شورا پس از طرح مسائل فوق اظهار داشت: گرچه ما با اين روش ها مخالف هستيم، اما لازم است موارد مطرح شده را به صورت مکتوب به مديران شهرداري بدهيم و با دعوت از آ نها، به ايشان فرصت دفاع و توضيح بدهيم.