توصيه هاي حقوقي براي خريد و فروش خودرو
توصيه هاي حقوقي براي خريد و فروش خودرو

توصيه هاي حقوقي براي خريد و فروش خودرو با توجه به نزديک شدن به عيد و رونق بازار خريد و فروش خودرو، اشخاص هنگام خريد و فروش خودرو در نمايشگاه ها، اسنادي را به عنوان قولنامه يا بيع نامه و … امضا مي کنند بدون آنکه با آثار و اصطلاحات به کار رفته در سند […]

توصيه هاي حقوقي براي خريد و فروش خودرو

با توجه به نزديک شدن به عيد و رونق بازار خريد و فروش خودرو، اشخاص هنگام خريد و فروش خودرو در نمايشگاه ها، اسنادي را به عنوان قولنامه يا بيع نامه و … امضا مي کنند بدون آنکه با آثار و اصطلاحات به کار رفته در سند معامله و مشکلاتي که در آينده براي آنها به وجود مي آيد آشنا باشند.از اين رو به اختصار به بررسي مفاد قراردادهاي مزبور و آثار حقوقي ان مي پردازيم.

1-تاريخ تنظيم معامله:برخلاف اسناد رسمي که تاريخ آن برايطرفين معامله و اشخاص ثالث معتبر است؛ در اسناد عادي تاريخ آن فقط نسبت براي طرفين معامله داراي اعتبار است زيرا در اسناد عادي طرفين مي توانند غير از تاريخ معامله، به دلخواه خود تاريخي قبل يا بعد از تاريخ واقعي را بياورند.به همين خاطر چه بسا فروشنده سند ديگري را بعدها به تاريخ قبل از تاريخ معامله با خريدار يا شخص ديگري هم تنظيم کند.

2-طرفين معامله:عبارتند از خريدار و فروشنده يا خريداران و فروشندگان، اگر چند نفر در مالي شريک باشند بايد قدرالسهم هريک مشخص شود.هويت کامل طرفين معامله يعني نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور، شماره ملي و نشاني دقيق آنها ذکر شود.

-اگر خريدار يا فروشنده به وکالت يا نمايندگي از فردي معامله مي کند بايد برگ وکالت رسمي را ارايه دهد که مفاد آن دلالت بر اجازه وکيل از سوي موکل براي انجام معامله داشته باشد.

3-مورد معامله و مشخصات آن:بايد مشخصات کامل خودرو اعم از شماره انتظامي، موتور، شاسي،سيستم، رنگ و مدل و… در قرارداد آورده شده و قيد گردد که مورد معامله به رويت خريدار رسانده شده است.

4-بها و يا قيمت مورد معامله:ثمن يا قيمت معامله بايد به طور دقيق مشخص شود و قيد شود که به چه نحو پرداخت شده يا مي شود، مقدار نقدي آن تعيين شود و معلوم شود که نحوه پرداخت اقساط با چک يا سفته و… است و در صورت نپرداختن در تاريخ سررسيد چه ضمانت اجرايي وجود دارد.

همچنين شماره چک و مشخصات آن و يا ساير اسناد تجاري مانند سفته يا چک مسافرتي و… آورده شود و از آن کپي گرفته شود و در چک قيد شود که بابت چه منظوري صادر شده است. اگر چک يا سفته داراي ضامن است و کسي آن را به عنوان ضمانت و … پشت نويسي کرده آورده شود.همچنين قيد شود که آيا چک در همان زمان و در نزد گواهان امضا و صادر شده يا قبلا صادر شده و به فروشنده تحويل شده است.

5-شروط معامله:خريدار و فروشنده حق دارند تحت شرايطي که منافعشان ايجاب مي کند به نفع يا ضرر خود شروطي را در قرارداد بياورند، از جمله اين شروط عبارتند از:

الف)اختيار فسخ معامله در صورت تخلف طرف مقابل از انجام تعهدات

ب)سلب حق اختيار فسخ معامله

ج)حضور در دفتر اسناد رسمي جهت نقل و انتقال رسمي و در صورت حضور تعيين وجه التزام براي آن

د)تعيين وجه التزام براي عدم انجام تعهد

ه)نحوه پرداخت هزينه هاي دولتي مانند ماليات، عوارض و نيز هزينه محضر و شخصي که مسئول پرداخت آن است.

6-امضا:امضاي قرارداد توسط خريدار و فروشنده و دست کم دو نفر شاهد.

نوشته شده توسط : محسن تقیان