انتشار خیام نامه 245
انتشار خیام نامه 245

در مراسم معارفه معاون جدید غذا و داروی علوم پزشکی نیشابور عنوان شد: پالس هایی دریافت می کردیم که دیگر خبری از ارتقاء دانشکده نیشابور نیست برای چهارمین ماه پیاپی؛ مخابرات نیشابور حقوق کارگرانش را نداد پایان انتظار 31 ساله دو برادر به آغوش خانواده های شان بازگشتند در نشست خبری اداره آموزش و پرورش […]

245

در مراسم معارفه معاون جدید غذا و داروی علوم پزشکی نیشابور عنوان شد: پالس هایی دریافت می کردیم که دیگر خبری از ارتقاء دانشکده نیشابور نیست

برای چهارمین ماه پیاپی؛ مخابرات نیشابور حقوق کارگرانش را نداد

پایان انتظار 31 ساله
دو برادر به آغوش خانواده های شان بازگشتند
در نشست خبری اداره آموزش و پرورش عنوان شد:علت سهمیه پایین نیشابور در استخدامی اخیر: مازاد نیرو داریم لباس فرم ها ارزان شد

عدم تفاهم با وکیلی
لغو برنامه وزیر؛ تعداد مدارس وکیلی به 100 می رسد؟

درخشش شناگران نیشابور ، خراسان را بر صدر مسابقات کشور نشاند