در خبرها نيامده بود
در خبرها نيامده بود

در خبرها نيامده بود که: طرح بازگشايي ادامه ي بلوار بعثت و سروستان در مسير گنبد سبز و فرح بخش شرقي در حالي در شورا مطرح شده که شائبه هاي گوناگوني در خصوص ترجيح منافع فردي و خريد و مالکيت زمين توسط برخي از اعضاي شوراي شهر در مسيرهاي مورد اشاره وجود دارد. اين در […]

در خبرها نيامده بود که:

طرح بازگشايي ادامه ي بلوار بعثت و سروستان در مسير گنبد سبز و فرح بخش شرقي در حالي در شورا مطرح شده که شائبه هاي گوناگوني در خصوص ترجيح منافع فردي و خريد و مالکيت زمين توسط برخي از اعضاي شوراي شهر در مسيرهاي مورد اشاره وجود دارد. اين در حالي است که مرکز شهر از ترافيک شديد رنج مي برد و به نظر مي رسد مسيرهايي چون بلوار ملا صدرا که از قضا بخش زيادي از آن بازگشايي شده است؛ بايد از اولويت برخوردار باشد.

در خبرها نيامده بود که:

يکي از مقامات سياسي نيشابوري خراسان جنوبي، به علت ارتکاب تخلف فاحش ! از مقام خود در دولت روحاني بر کنار شده است. گفتني است ايشان با حمايت مستقيم يک نماينده ي نيشابور در مجلس، در دولت قبل به حوزه ي وزارت کشور وارد شد و در دولت روحاني نيز با حمايت ايشان جايگاه مهمي را بدست آورده بود.

در خبرها نيامده بود که:

برخي از اعضاي شورا براي انجام تغييرات مطلوب خود در شهرداري از جمله در سازمان اتوبوس راني، تلاش هايي را در شورا از طريق جمع آوري امضا آغاز نموده اند تا اين تغييرات با هزينه ي کمتري براي سرپرست شهرداري همراه باشد.

در خبرها نيامده بود که:

کشتي سنتي شهر بار امسال هم چون سال هاي گذشته عرصه ي حضور ميهمانان خوانده و ناخوانده ي گوناگوني شده بود.نزديک شدن به انتخابات اين حضور را رنگي ديگر بخشيده بود کاش هر سال انتخابات بود.

در خبرها نيامده بود که:

گويا شهرداري نيشابور تصميم به آسفالت ترمينال جديد مسافربري واقع در فيض آباد گرفته است. گفته مي شود هزينه ي اين اقدام بالغ بر 150 ميليون تومان است که بايد از جيب مردم و توسط شهرداري پرداخت شود. گفتني است طرح انتقال ترمينال بنياد شهيد با اما اگرها و مخالفت هاي فراواني روبروست و از بهمن ماه تاکنون به تعويق افتاده است .

در خبرها نيامده بود که:

جلسه ي اتحاديه ي املاک ، چهارشنبه شب به صرف شام در هيئت شاهزاده قاسم با حضور «سبحاني نيا» برگزار شد. گفته مي شود رييس فعلي اين اتحاديه تلاش مي کند از اين جلسات جهت فضا سازي براي تثبيت خود و حل برخي مشکلات مربوط استفاده نمايد.

در خبرها نيامده بود که:

افزايش بيش از 300 درصدي اجاره بهاي دکه هاي سطح شهر از طرف شهرداري، نارضايتي گسترده اي را در پي داشته است. دکه داران اين افزايش را عادلانه نمي دانند.