سینمای شهر و سیمای جامعه مدنی

به بهانه ی باز شدن سینمای شهر فیروزه ۱- پیدایی جامعه ی مدنی و دموکراتیک، تنها برآمده از نظریّات فیلسوفان و ایده های حقوق دانان و تلاش دیگر اندیشمندان نیست، بلکه باید سهمی به سزا برای نهادها و زیرساخت...