نکات حقوقی در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها...

نکات حقوقی در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها قانون گذار با هدف حفظ کاربری زمین های زراعی و باغ ها و تداوم بهره وری آن ها؛ قانونی را وضع نموده تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری شود. تشخیص م...