ترمز ABS را می شناسید؟

ABS مخفف Antilock Brake System به معنی سیستم ضد قفل ترمز . این سیستم به عنوان کمک کننده و یا بهبود دهنده عملکرد ترمز در شرایط خاص در خودرو های نسبتا جدید مورد استفاده قرار می گیرد و در ایران هم خوشبخ...