زورگیری در روز روشن با لباس قانون

ابتدا دستور ایست دادند، سپس غارت مان کردند زورگیری در روز روشن با لباس قانون این گزارش را یکی شهروندان برای خیام نامه ارسال نموده است. خیام نامه پس از تحقیق پیرامون صحت خبر و کسب اطمینان، ضمن انتشار ...