خفه شدن فرزند خرم سلطان در قزوین

خفه شدن فرزند خرم سلطان در قزوین در سال۹۶۶ ه ق در حالی که ۴ سال از انعقاد صلح آماسیه بین ایران وعثمانی می گذشت شاهزاده بایزید کوچکترین فرزند سلطان سلیمان و خرم سلطان که با برادرش سلیم اختلاف پیدا کرد...