۳۰ ویژگی “جامعه زنده

۳۰ ویژگی “جامعه زنده” دکتر محمود سریع القلم، در یادداشتی ، ۳۰ ویژگی یک جامعه زنده را بیان کرده است. این استاد دانشگاه، پیشتر در نوشتارهای جداگانه ای ۳۰ ویژگی شهروندان و ۳۰ ویژگی سیاستمدار...