گنجشک ها تابوت نمی خواهند!

گنجشک ها تابوت نمی خواهند! در نگاه اول به این عکس، شاید جنازه ی گنجشکی که گویا در آخرین لحظات زندگی اش پنجه به آرم «پیکان» افکنده دیده نشود. راننده ی سر به هوا هم از قرار معلوم چند روزی است پرنده ی ن...