گفتگو با علی دربهشتی سرپرست انجمن خوشنویسان نیشابور...

گفتگو با علی دربهشتی سرپرست انجمن خوشنویسان نیشابور شخصیت آرام خوشنویسان موید تاثیر آموزه های اخلاقی و انسانی این هنراست ازگذشته های دور خوش نویسی محور هنرهای بصری مردمان این سرزمین قرار داشته و از ط...