گفتاری از دکتر محمد مجتهد شبستری

گفتاری از دکتر محمد مجتهد شبستری ۱۰ اصل برای تحقق صلح پایدار جهانی تحقق صلح جهانی با شعار امکان پذیر نیست. هر یک ازاین اصول ده گانه که تحقق یابد گامی به سوی صلح برداشته شده است. این اصول چند سال پیش ...