معرفی کتاب های جدید

برای چنین جایی زیادی زیبا بود! سلام! به کلبه کتاب خوش آمدید. یک جاهایی هست توی ادبیات داستانی که ادبیات محض است. نمی شود آن را به فیلم در آورد یا مثلا برای کسی دیگر تعریفش کرد. خودت باید بخوانی تا لذ...