گزارشی به بهانه روز عصای سفید

دردهای مشترک ۷۵۰روشندل نیشابوری گزارشی به بهانه روز عصای سفید قرار است روز ۲۳ مهر در ایران و ۱۵ اکتبر در جهان برای بار پنجاهم، روز جهانی نابینایان جشن گرفته شود ، اما فقط جشن می گیرند، برای قشری از ا...