کودتا علیه تدبیر و امید

کودتا علیه تدبیر و امید   یکی از مهم ترین مؤلفه های حکمرانی خوب و حاکمیّت قانون؛ همانا رعایت اصل شفّافیّت است. در این نوشتار بر آنم این مهم را از کسانی که فارغ از اینکه قرار بر کدامین مدار چرخید...