کنسرت شهرام ناظری هم لغو شد

فرمانداری با کنسرت هماهنگ شده ی شورای شهر هم مخالفت کرد: کنسرت شهرام ناظری هم لغو شد در یک سال گذشته، همیشه بین شورا و شهرداری تنش بود سخنگوی شورای شهر از مخالفت فرماندار و شورای تامین شهرستان با کنس...