آقایان اگر طالب خدمت به مردم هستید مهمترین بخش همین جاست ؟!...

واکاوی یک درد بی پایان! نگاهی به یک مشکل بخش درمان: آقایان اگر طالب خدمت به مردم هستید مهمترین بخش همین جاست ؟! مدیریت در دنیای امروز به عنوان یک علم، کامل ترین و کم هزینه ترین راه توسعه و دست یابی ب...