مسئول نمایندگی ولی فقیه بسیج نیشابور

مسئول نمایندگی ولی فقیه بسیج نیشابور: اظهار نظر مطهری درحیطه او نیست رحیمی، مسئول نمایندگی ولی فقیه بسیج نیشابور درسخنرانی خود دربین دو نماز ظهر و عصر درنمازخانه شهدای نیشابورگفت: نطق علی مطهری درمجل...