کلیسا از نهضت تا قدرت

اراده ی پاپ بالاترین قانون بود کلیسا مانند هر نهادی از یک سازمان نظام یافته تشکیل شده است.این سازمان تمام قدرت خود را بر سر ایمان .و حیثیت خود ساخته؛که تکالیف دینی مشخصی از پیروان طلب می کرد ،گذاشته ...