کمک ۳ میلیاردی خیرین برای توسعه حوزه سلامت و درمان شهرستان نیشابور...

کمک ۳ میلیاردی خیرین برای توسعه حوزه سلامت و درمان شهرستان کلنگ مرکز جامع تشخیص درمانی و آموزشی سلامت مادر و جنین بر زمین زده شد پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه، اولین جلسه هم اندیشی خیرین سلامت با موضوع نقش خی...