کلنگ بخش آنژیوگرافی و جراحی قلب نیشابور بر زمین خورد...

به همت همشهری نیکوکار: کلنگ بخش آنژیوگرافی و جراحی قلب نیشابور بر زمین خورد وضعیت بخش سلامت نیشابور مطلوب نیست خیرین به سمت بخش سلامت حرکت کنند نمایندگان ادوار قبلی و فعلی مقصر کاستی های شهر هستند و ...