من مرد تنهای شبم در نمایشگاه کتاب!

من مرد تنهای شبم در نمایشگاه کتاب! نمایشگاه کتاب تهران را بزرگترین رویداد فرهنگی کشور می دانند. با این وجود شمارگان کتاب ها، در همان هزار تا درجا می زند. همه ساله، پایتخت، ده روز پرهیاهو را با کتاب و...