آقازاده ای که گویا مصونیت آهنین دارد؟!

آقازاده ای که گویا مصونیت آهنین دارد؟!   بیش از یک سال پیش خیام نامه خبری کوتاه اما مهم را در ستون « در خبرها نیامده بود که :» چاپ کرد که حکایت از سوء استفاده های متعدد « یک آقازاده» از جایگاه ر...