کشف سندرم کتابخوان نمایی در مسئولان هوادار پایتختی کتاب...

کشف سندرم کتابخوان نمایی در مسئولان هوادار پایتختی کتاب سلام! به کلبه ی ما خوش آمدید! خب نیشابور پایتخت کتاب نشد. اما پرسش من این است که آیا واقعا شهر ما با آن ابهت و غرور دیروزش، امروز سزاوار دریافت...