مقاومت جانانه مردم نیشابور در برابر سپاه مغول...

مقاومت جانانه مردم نیشابور در برابر سپاه مغول خوارزمشاهیان در نیشابور موید آیبه غلام سردارسنجر سلجوقی که حاکم نیشابوربود، در لشکر کشی به ماوراء النهر و خوارزم در کنار جیحون از تکش خوارزمشاه شکست خورد...