صلح یعنی عطر غذا در شامگاهان

صلح یعنی عطر غذا در شامگاهان صلح یعنی ماشینی دم در خانه ات توقف کند و تو وحشت نکنی صلح یعنی آن که در خانه ات را می کوبد کسی نباشد جز یک دوست… یانیس ریتسوس, شاعر یونانی در ۱۹۰۹ در قلعه ای باستان...