نگاهی به سبک های تربیت

نگاهی به سبک های تربیت: کدام والدین فرزندانی بیمار یا ناتوان تربیت می کنند؟ سبک فرزند پروری از دو جزء تشکیل شده است: ۱- پاسخ دهی والدینی: به میزان حساس بودن والدین نسبت به نیازهای کودکان،گرمی و حمایت...