این کتاب زبان بسته!

این کتاب زبان بسته!   نیشابورِ ما، زمانی به نظامیه و کتابخانه های بزرگش شُهره بوده است. شهری فرهنگی که بسیاری از اندیشمندان از سراسر ایران، رنج سفر را به جان می خریده اند تا به اینجا آمده و از م...