مشکلات کتابخانه های خرو و قدمگاه

مشکلات کتابخانه های خرو و قدمگاه بررسی شد: شهروند نیکوکار زمین کتابخانه قدمگاه را هدیه کرد روابط عمومی اداره کتابخانه ها- زمانی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی نیشابور، از تشکیل جلسه انجمن کتابخانه ها...