کاشی کاری از نیشابور تا مرو

گفتگو با هنرمند پیشکسوت نیشابوری: کاشی کاری از نیشابور تا مرو حسن خانی هنرمندی که دل در گرو سنت های دیرین هنر ایرانی – اسلامی دارد و در عصری که کامپوزیت و سنگ های مصنوعی، مناظر و مرایای شهری را فراگر...