شگون بهار

شگون بهار کارکردهای اجتماعی جشن نوروز جشن نوروز، استوارترین شالوده ی نظام اجتماعی ایرانیان است. این جشن در طول تاریخ پرفراز و نشیب ایران زمین، ماناترین و اساسی ترین مجموعه ی فرهنگی است که تداوم حیات ...