نگاهی به تاریخچه ی ترانه در ایران

نگاهی به تاریخچه ی ترانه در ایران بخش پنجم چگونگی برپایی جشن مهرگان در گذشته با نگاهی با آثار بجا مانده از بزرگان و دانشمندان و مورخانی چون فردوسی، بیرونی، اسدی توسی، کتزیاس، دوریس، استرابون و همچنین...