چگونه رابطه ای سالم و دوستی پایدار با دیگران برقرارکنیم...

چگونه رابطه ای سالم و دوستی پایدار با دیگران برقرارکنیم دوستان سرمایه های گرانمایه زندگی اند وجود یک دوست صادق و صریح و صمیمی را نمی توان با هیچ پدیده ی دیگر مقایسه کرد به فرموده امام علی(ع): عاجزتری...