چگونه به یکدیگر عشق بورزیم

چگونه به یکدیگر عشق بورزیم گاهی اوقات بدون آن که انتظارش را داشته باشیم عاشق می شویم.این عشق ها در شروع خیلی خوب به نظر می رسند، چون کسی را پیدا کرده ایم که می توانیم با او صمیمی شویم.بودن با فردی که...