چولی قزک ( عروسک باران )

چولی قزک ( عروسک باران ) در گذشته های نه چندان دور برای دفع خشکسالی از مراسمی تحت عنوان کلی طلب باران یا باران خواهی درروستاهای نیشابوروالبته خراسان اجرا می شد ، ساختن عروسک باران و خواندن ترانه های ...