چهارزندان انسان

از زبان دکتر… چهارزندان انسان «ای آفریدگار من، کمک کن آفریدگار خود باشم نه که همچون حیوان خود را با محیط، که محیط را با خود تطبیق دهم.» بامرور بخش هایی ازکتاب «چهارزندان انسان» اثر دکترعلی شریع...