از قبض فاضلاب تا دفترچه های قسط!

از قبض فاضلاب تا دفترچه های قسط! راست گفته اند که مطبوعات آزاد رکن چهارم دموکراسی هستند. مطبوعات آزاد فقط کافی است صدای مردم و حرف دل آن ها را بازتاب دهند خود به خود بسیاری از مسئو لان، حساب کار دستش...