چرا بعضی کودکان به هم فحش می دهند؟

چرا بعضی کودکان به هم فحش می دهند؟ غروب یک روز زیبای بهاری است، اعضای خانواده در منزل هستند و با مهمان خود سرگرم خوش و بش کردن که کودک چهار ساله آنان از راه می رسد و چند فحش زشت نثار بچه همسایه می کن...