چرایی رویی گردانی مردم اروپا از دین رسمی و حکومتی...

چرایی رویی گردانی مردم اروپا از دین رسمی و حکومتی بخش دهم در شماره قبل به وضعیت آموزش در قرون وسطا اشاراتی نمودیم وعنوان گردید،در این قرون مجموعه دانش و علومی حق نشر داشت،که در نهایت به تایید کلیسا و...